Each start is more difficult

For small and medium-sized entrepreneurs, starting a business successfully is often difficult. They lack the necessary equipment and personnel, which they cannot afford at the beginning. Our company, as we mentioned in the first article (https://www.setup.lighting/first-report-with-the-norway-grant/) received a Grant from Norwegian grants and the state budget of the Slovak Republic, under the name Innovative lighting solutions made of solid wood and natural materials and marked BIN SGS01_2020_11

Thanks to the support of this funding, we were able to increase the production capacity, which drives us forward in new product development, production capacity and technological processes. We managed to employ professionals in the field who are of immense benefit to us. The development of new luminaires require patience, precision and investments to new production technologies, so that the product is produced ecologically and in an efficient and competitive manner.

Hardworking and motivated employees who can work together as a team are an integral part of the project and our company.

One ant can‘t do anything. However, together they can also carry the unimaginable!

Každý štart je náročný

Pre malých a stredných podnikateľov je úspešné začatie podnikania často ťažké. Chýba im potrebné vybavenie a personál, čo si na začiatku nemôžu dovoliť. Naša spoločnosť, ako sme spomínali v prvom článku (https://www.setup. lighting/first-report-with-the-norway-grant/) získala Grant z nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR, pod názvom Inovatívne riešenia osvetlenia z masívneho dreva a prírodných materiálov a označením BIN SGS01_2020_11

Vďaka  podpore  týchto  financií sa nám podarilo zvýšiť výrobnú kapacitu, čo nás ženie vpred vo vývoji nových produktov, výrobných kapacít   a   technologických postupov.  Podarilo  sa  nám zamestnať odborníkov v odbore, ktorí    pre  nás  nesmiernym prínosom. Vývoj nových svietidiel si vyžaduje trpezlivosť, precíznosť a investície do nových výrobných technológií tak, aby bol výrobok vyrobený ekologicky, efektívne a konkurencieschopne.

Neoddeliteľnou súčasťou projektu a našej spoločnosti sú pracovití a motivovaní zamestnanci, ktorí dokážu spolupracovať ako tím.

Jeden mravec nedokáže nič. Spoločne však dokážu preniesť aj nepredstaviteľné.

Progress in new product development

Our project includes the development of 4 new luminaires and innovative technologies.

Since the beginning of the project, we made a huge progress in new product development. 3 products were already designed, engineered and first prototypes are available. Thanks to cooperation with external architects and designers the products are not just in terms of design but also visually and from light technical parameters creating an outstanding lighting solution on the market. Our goal is to develop LED wood luminaires, which are growing our business, close gaps in our product portfolio and create new designs that does not lag behind the nowadays modern direction in architecture. The innovative technological process for each product is emphasised by efficiency in operations and its production. It saves time in production and milling operations, parallel reducing the waste on a minimum.

 Pokrok vo vývoji nových produktov

Od začiatku projektu sme urobili obrovský pokrok vo vývoji nových produktov. Už boli navrhnuté, skonštruované 3 produkty a k dispozícii sú prvé prototypy. Vďaka spolupráci s externými architektmi a dizajnérmi tvoria produkty nielen po dizajnovej, ale aj vizuálnej a svetelno-technickej stránke vynikajúce riešenie osvetlenia na trhu. Naším cieľom je vyvíjať LED svietidlá z dreva, ktoré rozrastajú naše podnikanie, vypĺňajú medzery v našom produktovom portfóliu a vytvárajú nové dizajny, ktoré nezaostávajú za súčasným moderným smerovaním v architektúre. Inovatívny technologický postup každého produktu je zdôraznený efektívnosťou prevádzky a jeho výroby. Šetrí čas vo výrobných a frézovacích operáciách a súčasne znižuje množstvo odpadu na minimum.

Progress in our production

With help of the Norway Grant we were able to source already new equipment for our development and production space. This came along with a complete re-organisation of our metal workshop and wood area. We made the first trials with the new pellet press and were quite surprised how much fine-tuning is necessary to produce the first nice looking pellets :-)

Another big support is our new welding table with a size of 2000x1200mm with professional fast clamps. So far we had just a small one with hand-made clamps or constructions. Now we can weld not just more precisely but also in a much faster way. For most of our operations we use fiber laser welding, which technology we sourced by ourselves.

Pokrok v našej výrobe

S pomocou Nórskeho grantu sa nám podarilo získať už nové vybavenie pre naše vývojové a výrobné priestory. S tým prišla aj kompletná reorganizácia našej kovodielne a drevárskej dielne. Urobili sme prvé pokusy s novým lisom na pelety a boli sme celkom prekvapení, koľko dolaďovania je potrebné na výrobu prvých pekne vyzerajúcich peliet :-)

Ďalšou veľkou podporou je náš nový zvárací stôl s rozmerom 2000x1200mm s profesionálnymi rýchloupínačmi. Doteraz sme mali len malý s ručne vyrobenými svorkami alebo konštrukciami. Teraz môžeme zvárať nielen presnejšie, ale aj oveľa rýchlejšie. Pre väčšinu našich prevádzok používame zváranie vláknovým laserom, ktorého technológiu sme si zabezpečili sami.

Competitiveness and intellectual property protection / Konkurencieschopnosť a ochrana duševného vlastníctva

In order to move forward, we focus on products that are not easy to copy by traditional craft operations and reproduce by ongoing upcoming competition. One of the key factors is the precise and innovative production process based on CNC technology. New designs will be protected by design patents. Our company provided expert advice through the Industrial Property Office, whose representative conducted an analysis of our company and proposed solutions. We are pleased with the results and will be able to publish more details soon.

Na to aby sme napredovali, zameriavame sa na produkty, ktoré nie je ľahké kopírovať tradičnými remeselnými operáciami a  reprodukovať  ich  prebiehajúcou  nadchádzajúcou konkurenciou. Jedným z kľúčových faktorov je precízny a inovatívny výrobný proces založený na CNC technológii. Nové  vzory  budú  chránené  dizajnovými  patentmi. Naša  spoločnosť  zabezpečila  odborné  poradenstvo prostredníctvom Úradu priemyselného vlastníctva, ktorého zástupca vykonal analýzu našej spoločnosti a navrhol riešenia. S výsledkami sme spokojní a čoskoro budeme môcť zverejniť ďalšie podrobnosti.

Fulfilling activities and milestones

The goals we set for ourselves in the project are gradually being achieved. A big benefit for us is the successful public procurement for the new CNC turning and fiber laser cutting machine, which we completed in February and are waiting for approval. By November 2023, we should have the machines in place. After they are put into operation, we will get less depending on external resources. We will not have to pay for the rental of the current machines, and thus we will have more options to deal with financial resources, which we can use, for example, for sales and marketing. The new machines will enable us to produce components more quickly and efficiently.

We expect a great flexibility and a significant production time reduction.

Without the support of Norwegian grants and the state budget of the Slovak Republic, we would have remained at the freezing point and would have been able to move much more slowly.

Napĺňanie aktivít a miľníkov

Ciele, ktoré sme si v projekte stanovili, sa postupne napĺňajú. Veľkým prínosom pre nás je úspešné verejné obstaráva- nie na nový CNC sústružnícky a vláknový laserový rezací stroj, ktorý sme dokončili vo februári a čakáme schválenie. Do novembra 2023 by sme mali mať stroje na prevádzke. Po ich uvedení do prevádzky sa staneme menej v závislí od externých zdrojov. Nebudeme musieť platiť za prenájom súčasných strojov, a tak budeme mať viac možností ako naložiť s finančnými prostriedkami, ktoré môžeme využiť napríklad na predaj a marketing. Nové stroje nám umožnia vyrábať komponenty rýchlejšie a efektívnejšie.

Očakávame veľkú flexibilitu a výrazné skrátenie výrobného času.

Bez podpory Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR by sme zostali na bode mrazu a pohybovali by sme sa oveľa pomalšie.

Jump over your limit, jump from a small company to a wide sea full of opportunities! / Preskoč svoj limit, vyskoči z malej uzavretej spoločnosti do šíreho mora plného výziev.

WORKING TOGETHER FOR A GREEN, COMPETITIVE AND INCLUSIVE EUROPE!

SPOLOČNÝM ÚSILÍM K ZELENEJ, KONKURENCIESCHOPNEJ A INKLUZÍVNEJ EURÓPE!

Author: Bc. Linda Raffler, managing director, contact: linda@setup.lighting

NOTE: The content of the article is the author‘s opinion and the Grant provider is not responsible for any errors.

For more information about Norway grants, visit:

Autor: Bc. Linda Raffler, konateľka, kontakt: linda@setup.lighting

POZNÁMKA: Obsah článku je názorom autora a poskytovateľ grantu nezodpovedá za prípadné chyby.

Viac informácií o Nórskych grantoch nájdete na:

https://www.eeagrants.sk     

https://www.norwaygrants.sk     

http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/