Opening conference

On February 24, 2023, our company Setup.lighting s.r.o. held the Opening Conference as part of fulfilling the communication plan. The goal of the conference was to present our project and inform the public about cooperation with Norwegian grants, their influence on the development of startup companies and the contribution of the ecological production process to the ideology of Green Europe. Our project under the name Innovative lighting solutions from solid wood and natural materials and the BIN mark SGS01_2020_11 is financed by Norwegian grants and the state budget of the Slovak Republic, which we obtained through the Research Agency. The conferences were attended by representatives of the Research Agency, the Embassy of the Kingdom of Norway, many suppliers and the local public. The entire event was recorded by TV SEN, which produced a very nice reportage. You can find a link to it at the end of this article.

 Otváracia konferencia

Dňa 24.2.2023 naša spoločnosť Setup.lighting s.r.o. usporiadala Otváraciu konferenciu v rámci napĺňania komunikačného  plánu.  Cieľom  konferencie  bolo predstavenie nášho projektu a informovanie verejnosti o spolupráci s Nórskymi grantami, ich vplyvu na rozvoj startup firiem a o prispievaní ekologického výrobného procesu k ideológií Zelenej Európy. Náš projekt pod názvom Inovatívne riešenia osvetlenia z masívneho dreva a prírodných materiálov a značkou BIN SGS01_2020_11 je financovaný z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, ktorý sme získali prostredníctvom Výskumnej  agentúry.  Na  konferencií  sa  zúčastnili zástupcovia  Výskumnej  agentúry,  veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva a mnoho dodávateľov i miestna verejnosť.Celú udalosť zaznamenávala TV SEN, z ktorej vznikla veľmi pekná reportáž. Link na ňu nájdete v závere tohoto článku.

Ecological production process

Thanks to the funds obtained from the Norwegian grant in the amount of EUR 166,000 and an aliquot amount from the State Budget of the Slovak Republic in the amount of EUR 25,000, our company can purchase the necessary machines for building the infrastructure, which will ensure us fast production, independence from material supplies from subcontractors and above all saving emissions that would otherwise be spent on transport and packaging materials from distant places. This is a CNC milling machine for wood and a Fiber cutting machine for aluminum and other metals, for which we announced a public procurement. By having production under our own roof, we become more flexible and competitive. Thanks to the fact that our company produces only to order, we receive requests for atypical types of lamps. Our production process usually takes up to 6 weeks, from the customer’s initial idea, through the examination of technical options, drawing of technical documentation, visualization, prototype production and subsequent approval by the customer and entry into production. We do all the mentioned actions in one place and we can respond in time to unexpected complications. This makes us really attractive, especially for complicated projects.

 Ekologický proces výroby

Vďaka získaným finančným prostriedkom z Nórskeho grantu vo výške 166 000 EUR a alikvotnej čiastky zo Štátneho rozpočtu slovenskej republiky vo výške 25 000 EUR, môže naša spoločnosť nakúpiť potrebné stroje pre vybudovanie infraštruktúry, ktoré nám zabezpečia rýchlu výrobu, nezávislosť na dodávkach materiálu od subdodávateľov a predovšetkým ušetrenie emisií, ktoré by boli inak vynaložené na transport a obalové materiály z ďalekých miest. Jedná sa o CNC frézu na drevo a Vláknový rezací stroj na hliník a iné kovy, pre ktoré sme vyhlásili verejné obstarávanie. Tým, že budeme mať výrobu u seba pod vlastnou strechou sa stávame aj flexibilnejší a konkurencieschopnejší. Vďaka tomu, že naša spoločnosť vyrába len na zákazku, sa k nám dostávajú požiadavky na atypické druhy svietidiel. Náš výrobný proces trvá spravidla do 6 týždňov, od prvotnej predstavy zákazníka, cez preskúšanie technických možností, kreslenie technickej dokumentácie, vizualizácie , výroby prototypu a následné schválenie zákazníkom a zadanie do výroby. Všetky spomenuté úkony robíme na jednom mieste a vieme včas reagovať na neočakávané komplikácie. Tým sa stávame naozaj atraktívnymi najmä pre komplikované projekty.

Waste reuse

Wood is a material that is very easy to work with. During its processing, a lot of sawdust and shavings are produced. One of the main milestones of our project is ecological management and reasonable use of waste. We plan to purchase a pellet machine and a pellet boiler from the funds of the Grant, with which we will provide heating for the operation. Many people mistakenly believe that burning wood pollutes the air. The opposite is true. Heat from wood is renewable and CO2 neutral. By burning wood, only as much CO2 is released as the tree receives during its life in an identical amount of wood. As a second positive aspect of heating with pellets, it also relieves the operation of expensive gas costs, which increase uncontrollably.

Opätovné využitie odpadu

Drevo je materiál, s ktorým sa veľmi dobre pracuje. Pri jeho spracúvaní vzniká množstvo pilín a hoblín. Jedným z hlavných míľnikov nášho projektu je ekologické hospodárenie  a  rozumné  využívanie  odpadu.  Z finančných prostriedkov Grantu máme v pláne zakúpiť peletovací stroj a kotol na pelety, ktorým si zabezpečíme vykurovanie prevádzky. Mnoho ľudí sa mylne domnieva, že pálenie dreva je znečisťujúce pre ovzdušie. Opak je pravdou. Teplo z dreva je obnoviteľné a CO2 neutrálne. Spaľovaním dreva sa uvoľní len také množstvo CO2, aké strom prijme počas svojho života do identického množstva drevenej hmoty. Ako druhý pozitívny aspekt kúrenia peletami je aj odťaženie prevádzky drahými nákladmi za plyn, ktoré sa nekontrolovateľne zvyšujú.

Plans and visions

As part of the project, we started developing new lamps made of solid wood according to the latest design trends. We see their application in many new projects, as people’s awareness of ecology is growing globally, which is also contributed by the European Union with their wide range of grants to companies that intend to use renewable energy sources, as well as contribute their ideas to Green Europe.
The beautiful slogan of the Norwegian Grants could not have expressed it more clearly:

Plány a vízie

V rámci projektu sme začali vyvíjať nové svietidlá z ma- sívneho dreva podľa najnovších dizajnérskych trendov. Ich uplatnenie vidíme v mnohých nových projektoch, nakoľko globálne narastá povedomie ľudí o ekológií, čomu prispieva aj Európska únia s ich širokou pale-tou poskytovania Grantov práve spoločnostiam, ktoré majú zámer využívať obnoviteľné zdroje energie, ako aj prispievať svojimi nápadmi k Zelenej Európe. Krásny slogan Nórskych grantov to jasnejšie ani vyjadriť nemohol:

“WORKING TOGETHER FOR  A GREEN, COMPETITIVE AND INCLUSIVE EUROPE”

„SPOLOČNÝM ÚSILÍM K ZELENEJ, KONKURENCIESCHOPNEJ A INKLUZÍVNEJ EURÓPE“

Link TV Senica / Link na reportáž TV SEN:

:

Author: Bc. Linda Raffler, managing director, contact: linda@setup.lighting

NOTE: The content of the article is the author’s opinion and the Grant provider is not responsible for any errors.

For more information about grants, visit:

Autor: Bc. Linda Raffler, konateľka , kontakt: linda@setup.lighting

UPOZORNENIE: Obsah článku je názorom autora a poskytovateľ Grantu nenesie zodpovednosť za prípadné chyby.

Pre viac informácií o grantoch navštívte stránky:

https://www.eeagrants.sk
https://www.norwaygrants.sk
https://www.vyskumnaagentura.sk/sk/

Download PDF