_linkedin_partner_id = "2527985"; window._linkedin_data_partner_ids = window._linkedin_data_partner_ids || []; window._linkedin_data_partner_ids.push(_linkedin_partner_id);
Grant2023-07-20T22:52:30+02:00

Innovative lighting solutions made of solid wood and natural materials

Project Number: BIN SGS01_2020_011

funded under the Norway Financial Mechanism and the state budget of the Slovak Republic Program Green Industry Innovations

Inovatívne riešenia osvetlenia z masívneho dreva a prírodných materiálov

Číslo projektu: BIN SGS01_2020_011

financované v rámci Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR, Program Zelené inovácie

Project Promoter Setup.lighting s.r.o.
Registered address Astrová 623/16, 900 43 Kalinkovo (Slovakia)
Identification number 51819155
Project name Innovative lighting solutions made of solid wood and natural materials
Project number BIN SGS01_2020_011
Program area Green Industry Innovation
Starting implementation date 1.11.2022
Planned end of implementation 30.4.2024
Last date of eligibility 30.4.2024
Project outcome Increased competitiveness of Slovak enterprises
Project output Start-ups supported for business growth
Project budget 184.640 Euro
Project grant 166.176 Euro
Grant rate 90%
Contact person Bsc. Linda Raffler / +421 944 397 712
Predkladateľ projektu
Setup.lighting s.r.o.
Sídlo spoločnosti
Astrová 623/16, 900 43 Kalinkovo (Slovakia)
IČO
51819155
Názov projektu
Inovatívne riešenia osvetlenia z masívneho dreva a prírodných materiálov
Číslo projektu
BIN SGS01_2020_011
Programová oblasť Zelené inovácie
Začiatok implementácie
1.11.2022
Plánovaný koniec implementácie 30.4.2024
Posledný dátum oprávnenosti
30.4.2024
Výsledok projektu
Zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských podnikov
stup projektu
Začínajúce podniky podporujú rast podnikania
Rozpočet projektu 184.640 Euro
Projektový grant
166.176 Euro
Sadzba grantu
90%
Kontaktná osoba Bsc. Linda Raffler / +421 944 397 712

Working together for a green, competitive and inclusive Europe!

Innovative lighting solutions made of solid wood and other natural materials in combination with innovative LED technology increase not just the health, well-being and comfort. It brings a part of the nature back to our living and working environment and make people feel better and thus more satisfied which results also to better performances. Solid wood is an excellent and important building material in circular economy aspects and stores in a volume of 1 cubic meter up to 1 ton of CO2.

Setup.lighting s.r.o. benefits from a 166.000.- € grant from Norway grants.  The project has been co-financed from the State Budget of the Slovak Republic in the amount of 24.900.- €. The aim of the project is to increase the competitiveness of Slovak enterprises. Hereby, we thank the providers for obtaining this grant.

„Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“

Inovatívne riešenia osvetlenia z masívneho dreva a iných prírodných materiálov v kombinácii s inovatívnou LED technológiou zvyšujú nielen zdravie, pohodu a komfort. Vďaka nim sa  do nášho životného a pracovného prostredia vracia časť prírody a vďaka tomu sa ľudia cítia lepšie a tým aj spokojnejšie, čo vedie aj k lepším výkonom. Masívne drevo je vynikajúcim a dôležitým stavebným materiálom z hľadiska obehového hospodárstva a ukladá až 1 tonu CO2 na 1 m3 dreva.

Spoločnosť Setup.lighting s.r.o. získala  166 000,- € z grantov Nórska. Projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške 24.900,- €. Cieľom projektu je zvýšiť konkurencieschopnosť slovenských podnikov. Týmto ďakujeme poskytovateľom za získanie tohto grantu.

About the grant / O grante

Norwegian grants represent Norway’s contribution to a green, competitive and inclusive Europe. Through Norwegian grants, Norway contributes to the reduction of economic and social differences and to the strengthening of mutual relations with recipient states in Central and Eastern Europe and the Baltics. Norway cooperates closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA). Together with other donors, Norway gradually provided 3.3 billion euros between 1994 and 2014 through grant schemes. Norwegian grants are financed exclusively by Norway and are available in countries that joined the EU after 2003. For the period 2014-2021, Norwegian grants amount to 1.25 billion euros:

  • Innovation, Research, Education and Competitiveness
  • Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction
  • Environment, Energy, Climate Change and Low Carbon Economy
  • Culture, Civil Society, Good Governance and Fundamental Rights
  • Justice and Home Affairs

Eligibility for the Grants mirror the criteria set for the EU Cohesion Fund aimed at member countries where the Gross National Income (GNI) per inhabitant is less than 90% of the EU average.

The EEA and Norway Grants scheme consists of two financial mechanisms. The EEA Grants are jointly financed by Iceland, Liechtenstein and Norway, whose contributions are based on their GDP. Norway Grants are financed solely by Norway.

Through the EEA and Norway Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway aim at contributing to, among other things, growth and jobs, tackle climate change and energy dependency, and reduce poverty and social exclusion. Beneficiaries are local, regional and national authorities, educational and research institutions, students, teachers and researchers, non-governmental organisations, small- and medium-sized enterprises and social partners.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit:

____________

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a sociálnych rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.

Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur.

Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť

#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby

#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo

#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva

#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku:

www.eeagrants.org

www.norwaygrants.org

http://www.eeagrants.sk

https://www.norwaygrants.sk

Participation on Oslo Innovation Week 2023

By |October 27th, 2023|Categories: General|

An opportunity to discover new possibilities In the days 25. - 29.09.2023, a unique event was held in Norway called OIW - Oslo innovation week. It is something more than just an exhibition. Seminars and lectures [...]

Comments Off on Participation on Oslo Innovation Week 2023

Progress report 05/2023 / Správa o pokroku 05/2023

By |May 25th, 2023|Categories: General|

Each start is more difficult For small and medium-sized entrepreneurs, starting a business successfully is often difficult. They lack the necessary equipment and personnel, which they cannot afford at the beginning. Our company, as we [...]

Comments Off on Progress report 05/2023 / Správa o pokroku 05/2023

Project Scope / Rozsah projektu

By |December 23rd, 2022|Categories: General|

Innovative lighting solutions made of solid wood and natural materials Project Number: BIN SGS01_2020_011 Inovatívne riešenia osvetlenia z masívneho dreva a iných prírodných materiálov Číslo projektu: BIN SGS01_2020_011 [...]

Comments Off on Project Scope / Rozsah projektu

Procurement / Verejné obstarávanie

By |December 23rd, 2022|Categories: General|

TECHNOLOGICAL EQUIPMENT FOR MANUFACTURING LAMPS / Technologické vybavenie na výrobu svietidiel 1. CNC FIBER CUTTING MACHINE / CNC VLÁKNOVÝ REZACÍ STROJ Type of order / Typ objednávky Delivery and assembly of goods / [...]

Comments Off on Procurement / Verejné obstarávanie
Go to Top