An opportunity to discover new possibilities

In the days 25. – 29.09.2023, a unique event was held in Norway called OIW – Oslo innovation week. It is something more than just an exhibition. Seminars and lectures are held scattered throughout the city, but mainly in the center. The goal is not only one part of the city, but the visitor has the opportunity to get to know more corners of this developed country. Oslo Innovation Week is an annual event that aims to promote innovation and entrepreneurship, create networks and encourage the exchange of ideas between different actors in the innovation ecosystem.

The goals of Oslo Innovation Week typically include:

Promoting Innovation: The event aims to help promote innovation in various industries, be it technology, science, business or other areas.
Exchange of ideas: Oslo Innovation Week provides a platform for the exchange of ideas between entrepreneurs, companies, investors, scientists, government representatives and other stakeholders. The focus is on enabling open discussion and collaboration.
Network Building: The event provides networking opportunities to create connections between start-ups, established companies, investors and other stakeholders. This helps foster partnerships and strengthen the entrepreneurial ecosystem.
Visibility for innovation: Oslo Innovation Week aims to make innovative projects and ideas accessible to a wider audience. This can help raise awareness of the importance of innovation in society.
Promote collaboration: By creating a framework for discussions and activities, the event aims to promote collaboration between various stakeholders, including businesses, academia and government institutions.
Empowering Entrepreneurship: Oslo Innovation Week is committed to creating an environment that supports the development of entrepreneurship and start-ups. This can be done through workshops, seminars and presentations tailored to the needs of entrepreneurs.
It is important to note that the exact goals of Oslo Innovation Week may vary from year to year, depending on current trends, challenges and opportunities in the field of innovation and entrepreneurship.

What contribution has OIW made to our society

Manfred Raffler took part in the event. He visited several seminars at OIW and took with him many business cards of potential partners. We also met new start-ups that have the same goals and are walking the path to a better world.

Príležitosť spoznať nové možnosti

V dňoch 25. – 29.09. 2023 sa konal jedinečný event v Nórsku s názvom OIW – Oslo innovation week. Je to niečo viac ako len výstava. Semináre a prednášky sa konajú roztrúsené po celom meste, najmä však v centre. Cieľom sa tak stáva nielen jedna časť mesta, ale návštevník má možnosť spoznať viac zákutí tejto vyspelej krajiny.

Oslo Innovation Week je každoročné podujatie, ktorého cieľom je podporovať inovácie a podnikanie, vytvárať siete a podporovať výmenu nápadov medzi rôznymi aktérmi v inovačnom ekosystéme.

Ciele Oslo Innovation Week zvyčajne zahŕňajú:

Podpora inovácií: Cieľom podujatia je pomôcť pri podpore inovácií v rôznych priemyselných odvetviach, či už ide o technológie, vedu, podnikanie alebo iné oblasti.
Výmena nápadov: Oslo Innovation Week poskytuje platformu na výmenu nápadov medzi podnikateľmi, spoločnosťami, investormi, vedcami, zástupcami vlády a ďalšími zainteresovanými stranami. Dôraz je kladený na umožnenie otvorenej diskusie a spolupráce.
Budovanie sietí: Podujatie poskytuje príležitosti na vytváranie sietí na vytváranie spojení medzi start-upmi, etablovanými spoločnosťami, investormi a ďalšími zainteresovanými stranami. Pomáha to podporovať partnerstvá a posilňovať podnikateľský ekosystém.
Viditeľnosť pre inovácie: Oslo Innovation Week má za cieľ sprístupniť inovatívne projekty a nápady širšiemu publiku. To môže pomôcť zvýšiť povedomie o význame inovácií v spoločnosti.
Podporovať spoluprácu: Vytvorením rámca pre diskusie a aktivity sa podujatie zameriava na podporu spolupráce medzi rôznymi zainteresovanými stranami, vrátane podnikov, akademickej obce a vládnych inštitúcií.
Empowering Entrepreneurship: Oslo Innovation Week sa zaviazal vytvárať prostredie, ktoré podporuje rozvoj podnikania a start-upov. Dá sa to dosiahnuť prostredníctvom workshopov, seminárov a prezentácií prispôsobených potrebám podnikateľov.
Je dôležité poznamenať, že presné ciele Oslo Innovation Week sa môžu z roka na rok líšiť v závislosti od aktuálnych trendov, výziev a príležitostí v oblasti inovácií a podnikania.

Aký prínos mal OIW pre našu spoločnosť

Podujatia sa zúčastnil Manfred Raffler. Jeho schopnosti prezentovať spoločnosť a výborná angličtina sú jeho prednosťou. Na OIW navštívil viacero seminárov a odniesol si zo sebou množstvo vizitiek potencionálnych partnerov. Spoznali sme aj nové start-upy, ktoré majú rovnaké ciele a kráčajú cestou k lepšiemu svetu.

WORKING TOGETHER FOR A GREENCOMPETITIVE AND INCLUSIVE EUROPE!

SPOLOČNÝM ÚSILÍM K ZELENEJKONKURENCIESCHOPNEJ A INKLUZÍVNEJ EURÓPE!

Author: Bc. Linda Raffler, managing director, contact: linda@setup.lighting

NOTE: The content of the article is the author‘s opinion and the Grant provider is not responsible for any errors.

For more information about Norway grants, visit:

Autor: Bc. Linda Raffler, konateľka, kontakt: linda@setup.lighting

POZNÁMKA: Obsah článku je názorom autora a poskytovateľ grantu nezodpovedá za prípadné chyby.

Viac informácií o Nórskych grantoch nájdete na:

https://www.eeagrants.sk

https://www.norwaygrants.sk

http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/