Innovative lighting solutions made of solid wood and natural materials

Project Number: BIN SGS01_2020_011

Inovatívne riešenia osvetlenia z masívneho dreva a iných prírodných materiálov

Číslo projektu: BIN SGS01_2020_011

We build innovative lighting solutions made of solid wood and other natural materials. Beside the extraordinary look, our products create as well a warm atmosphere and natural smells for interior environments without using chemical substances. The luminaires are produced with innovative CNC technology in combination with handmade finishes.

We provide lighting designers, architects or endusers a high degree of customisations, creating completely new solutions within 6-8 weeks. With this possibility the lighting solutions can be perfectly matched with the interior environment and make new luminaire designs possible in a really short time.

Wood is genius, a building material with an excellent CO2 footprint, growing in our forests and easy to access. Right now there are more trees planted as taken and we support managed forests on top. This means that old trees are replaced by new ones having again a more efficient CO2 absorption.

Parallel to the creation of new products, increasing our production capacity and market shares,  we aim for the implementation of zero-waste and circular economy processes. For example, this can be achieved by using the waste of wood in our production for creating another product – wood pallets!

We will use the pallets for heating our production and company facilities and get by this way also independent of gas.

_______________

Vyrábame inovatívne riešenia osvetlenia z masívneho dreva a iných prírodných materiálov. Okrem výnimočného vzhľadu vytvárajú naše produkty aj teplú atmosféru a prirodzené vône do vnútorného prostredia bez použitia chemických látok. Svietidlá sú vyrábané inovatívnou CNC technológiou v kombinácii s ručnou povrchovou úpravou.

Svetelným dizajnérom, architektom alebo koncovým užívateľom poskytujeme vysoký stupeň prispôsobenia a vytvárame úplne nové riešenia v priebehu 6-8 týždňov. Vďaka tejto možnosti môžu byť riešenia osvetlenia dokonale zladené s prostredím interiéru a v naozaj krátkom čase umožňujú nové návrhy svietidiel.

Drevo je geniálny stavebný materiál s vynikajúcou stopou CO2, rastie v našich lesoch a je ľahko dostupný. Práve teraz je vysadených viac stromov, ako vyrúbaných. Podporujeme obhospodarované lesy. To znamená, že staré stromy sú nahradené novými, ktoré majú opäť účinnejšiu absorpciu CO2.

Paralelne s vytváraním nových produktov, zvyšovaním našej výrobnej kapacity a trhových podielov sa zameriavame na implementáciu procesov nulového odpadu a obehového hospodárstva. To sa dá dosiahnuť napríklad tým, že odpad z dreva v našej výrobe využijeme na vytvorenie ďalšieho produktu – drevených peliet!

Pelety využijeme na vykurovanie našich výrobných a firemných priestorov, čím sa stávame nezávislými od plynu.

Source: ProHolz Austria