TECHNOLOGICAL EQUIPMENT FOR MANUFACTURING LAMPS / Technologické vybavenie na výrobu svietidiel

1. CNC FIBER CUTTING MACHINE / CNC VLÁKNOVÝ REZACÍ STROJ

Type of order / Typ objednávky Delivery and assembly of goods / Dodávka a montáž tovaru
CPV code / CPV kód 42630000-1 Metalworking machines /CNC sústruhy
Deadline of submission of offers / Termín predkladania ponúk 9.1.2023 – 6:00 p.m. (CET) / 9.1.2023 – 18:00 hod. (SEČ)
Submission of offers – requirements of the offer (content) –

Predkladanie ponúk – náležitosti ponuky (obsah)
1. Technical parameters of the subject of the contract according to Annex no. 1 of this call, signed by a person authorized to act on behalf of the applicant

1. Technické parametre predmetu zákazky podľa prílohy č. 1 tejto výzvy podpísaný osobou oprávnenou konať v mene žiadateľa
2. Bidder’s price proposal according to Annex no. 2 of this call, signed by a person authorized to act on behalf of the applicant

2. Návrh ceny uchádzača podľa prílohy č. 2 tejto výzvy podpísaný osobou oprávnenou konať v mene žiadateľa.

3. Proof of authorization to supply goods that correspond to the subject of the order (Document from the Commercial Register, Trade Register, etc.)

3. Doklad o oprávnení dodať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (Doklad z Obchodného registra, Živnostenského registra a pod.)

DOWNLOAD OF APPLICATION FILES / SÚBORY NA STIAHNUTIE:

TECHNOLOGICAL EQUIPMENT FOR MANUFACTURING LAMPS / Technologické vybavenie na výrobu svietidiel

2. CNC LATHE / CNC SÚSTRUH

Type of order / Typ objednávky Delivery and assembly of goods /Dodávka a montáž tovaru
CPV code / CPV kód 42621100-6 CNC lathe machines / CNC sústruhy
Deadline of submission of offers / Termín predkladania ponúk 9.1.2023 – 6:00 p.m. (CET) / 9.1.2023 – 18:00 hod. (SEČ)
Submission of offers – requirements of the offer (content)

Predkladanie ponúk – náležitosti ponuky (obsah)
1. Technical parameters of the subject of the contract according to Annex no. 1 of this call, signed by a person authorized to act on behalf of the applicant

1. Technické parametre predmetu zákazky podľa prílohy č. 1 tejto výzvy podpísaný osobou oprávnenou konať v mene žiadateľa
2. Bidder’s price proposal according to Annex no. 2 of this call, signed by a person authorized to act on behalf of the applicant.

2. Návrh ceny uchádzača podľa prílohy č. 2 tejto výzvy podpísaný osobou oprávnenou konať v mene žiadateľa.

3. Proof of authorization to supply goods that correspond to the subject of the order (Document from the Commercial Register, Trade Register, etc.)

3. Doklad o oprávnení dodať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (Doklad z Obchodného registra, Živnostenského registra a pod.)

DOWNLOAD OF APPLICATION FILES / SÚBORY NA STIAHNUTIE